A békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
középfokú iskolai felvételi tájékoztatója

Az iskola neve: Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
OM azonosító:  200607
Tanulmányi területet jelölő belső kód: 01
Cím:5600 Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1.
Telefon/telefax: 66/453-530
E-mail cím: szlovak@szlovak-bcs.sulinet.hu
Honlap elérhetősége: www.szlovak-bcs.sulinet.hu
Az iskola igazgatója: Pecsenya Edit
Pályaválasztási felelős: Kissné Szabó Ildikó

4 évfolyamos gimnázium. A helyi tanterv szlovák nemzeti etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvére, továbbá a kisebbségi oktatás anyanyelv és irodalom, illetve népismeret kerettantervére épül; emelt szintű oktatás szlovák nyelv és irodalom tantárgyból; az első idegen nyelv az angol nyelv. A tanulmányi területre való felvétel elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe. A 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredményekből képzett pontszám szerint rangsorolva a jelentkezőket. Az átlag képzésekor a kötelező érettségi tantárgyakat duplán számítjuk.
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.
Elvárt tanulmányi eredmény jó (4,0)
Felvételi vizsga nincs.
Felvételi eljárás rendje, a felvételről való értesítés módja: rendelet alapján.

Felvételi tájékoztató

Bevezető

Intézményünk, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium több mint 6 évtizedes múltra tekinthet vissza. Az elmúlt évtizedek tapasztalata, és a kollégáink által képviselt lendület és újító szándék olyan pedagógiai műhelyt hozott létre, amely változatos módszerekkel segíti diákjaink előmenetelét.
Olyan nemzetiségi intézményt kialakítására törekszünk, ahol a tanulók személyisége és kognitív képességei gyermekközpontú, családias légkörben, optimális tárgyi feltételek között, egységes nevelési hatásrendszerben fejlődhet a felnőtté válásig.
Intézményünk olyan toleráns, a multikulturális értékeket magukénak valló európai polgárokat kíván nevelni, akik gazdagítják az Európai Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét.
Büszkék vagyunk végzett diákjainkra, akik mind a felsőoktatásban, mind a munka világában megállják a helyüket, legyen az akár Magyarországon, akár külföldön.

Fontosabb tudnivalók a gimnáziumról

Címünk: 5600 Békéscsaba Dedinszky Gyula u. 1. (a Kórház hátsó bejáratával szemben)
Oktatás: Gimnáziumunk általános tantervű, két tannyelvű képzést folytat. A képzés nyelve szlovák és magyar. Diákjaink a 9. évfolyamtól tanulnak szlovák nyelvet és szlovák irodalmat. A történelem, földrajz, népismeret, ének és testnevelés tárgyak tanítási nyelve szlovák, a többi tantárgyat magyar nyelven tanítjuk. A tantárgyak tananyaga természetesen azonos azzal, amit a magyar nyelven oktató gimnáziumokban tanítanak. A szlovák nyelv megtanulását segítik az anyanyelvi lektorok és a szlovákiai nyelvi táborok. A szlovák nyelv intenzív oktatása és használata egyrészt lehetővé teszi, hogy diákjaink valódi, kommunikáció-képes nyelvtudást szerezzenek, másrészt megkönnyíti az első idegen nyelv tanulását. Első idegen nyelvként az angol nyelvet tanítjuk. Diákjaink jelentős része két nyelvvizsgával fejezi be tanulmányait. A kétszintű érettségi keretében felsőfokú, ill. középfokú nyelvvizsga szerezhető szlovák nyelvből.
Az idegen nyelvek mellett kiemelt területként kezeljük az informatikát is. A tanórákon kívül ECDL felkészítőn is gyarapíthatják tudásukat a diákok.
A felsőoktatásba készülőket emelt szintű érettségi előkészítők segítik. Diákjaink leggyakrabban szlovák, angol, történelem, informatika és biológia tárgyakból választanak előkészítőket.
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók esetében szakértői és rehabilitációs bizottság döntése alapján az iskola igazgatója egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól, az iskola részükre egyéni fejlesztési terv alapján szakember vezetésével egyéni foglalkozásokat szervez.
Az egységes iskolaként működő intézményünk 8. osztályából jelentkező tanulók az iskola pedagógiai programjában meghatározott feltételekkel léphetnek a kilencedik évfolyamra, teljesítve a tanulmányi elvárásokat.
Nagy gondot fordítunk diákjaink pályaorientációjára. Minden diákunkat egyéni tanácsadással segítjük. Diákjaink a sikeres érettségi vizsga után a hazai vagy a szlovákiai felsőoktatási intézményekben tanulhatnak tovább.
Az iskola nemzetiségi jellegéből kifolyólag tanulóink számos regionális, országos és nemzetközi versenyen, pályázaton megmérethetik tudásukat.

A diákéletről

Gimnáziumunk családias kis közösség. Az egyes évfolyamokra járó diákok jól ismerik egymást. A különböző táborok és iskolai programok is erősebbé teszik a közös szálakat. A gimnázium rendszeres programjába tartoznak a gólyabál, az egészségnap, a farsang, a diáknap és a szalagavató.
Az intézmény sportélete is intenzív. Fő sportágaink a röplabda, a kosárlabda, az asztalitenisz és a labdarúgás. Csapataink kiváló teljesítményt mutatva többször is eredményesen szerepeltek a megyei középiskolás bajnokságokon. Nagyon népszerű program a sítábor is, melyet rendszerint decemberben rendeznek meg a szlovákiai Kremnicán (Körmöcbánya). A sítáborban idilli környezetben és vidám társaságban hódolhatnak a téli sportoknak a diákok.

Kollégium

A hozzánk jelentkező diákoknak biztosítunk kollégiumi ellátást. Intézményünk kollégiuma egy épületben működik a gimnáziummal. A diákok négy ágyas szobákban kerülnek elszállásolásra.

Ajánljuk iskolánkat azoknak a diákoknak, akik:

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt és jelentkezőt.

 

 

A gimnáziumról Az általános iskoláról A kollégiumról Az óvodáról