Učitelia v školských laviciach

Írta: Zuzana Benkova 2014. 3. 13.

„Obyčajný učiteľ učí. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Vynikajúci učiteľ demonštruje. Veľký účiteľ inšpiruje.“

William Arthur Ward

 Dňa 8. marca 2014 sa v priestoroch Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia uskutočnil výjazdový kurz pre učiteľov slovenských materských, základných a stredných škôl, ktorý  zorganizovalo Pedagogické metodické centrum CSSM na čele s riaditeľkou Máriou Czégényovou v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) v Bratislave.

Stretnutie otvorila Edita Pečeňová, riaditeľka hosťujúcej inštitúcie, ktorá v roku osláv 65. výročia svojho založenia prechádza výraznou rekonštrukciou. Všetky dámy v mene prítomných pánov pozdravil i predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM Michal Lásik. Poďakoval lektorskému tímu za to, že priniesol na Dolnú zem krásne slovenské slovo, vďaka ktorému „sa znovuzrodíme“, i za to, že pomáha „našim učiteľom profesijne rásť, aby boli motivovaní a dokázali plniť požiadavky doby“. O cieľoch a obsahovej náplni kurzu prítomných informovala riaditeľka metodického centra Mária Czégényová a lektorky predstavila Ľudmila Novák Ducká, zástupkyňa riaditeľky CĎV UK. Účastníci kurzu boli rozdelení do troch hlavných sekcií. S najpočetnejšou skupinou, ktorú tvorilo 34 učiteliek slovenských materských škôl z Békešskej Čaby, Dabaš-Šáry, Sarvaša a Slovenského Komlóša, pracovali dve lektorky Lucia Turčínová a Petra Čabyová. Obe vychádzali z vlastných skúseností a predstavili možnosti využitia digitálnych technológií a komunikačných situačných hier v škôlke.

Učiteľky a učitelia základných a stredných škôl sa zoznamovali s digitálnymi učebnými pomôckami zo slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, zemepisu a slovenských reálií pre daný stupeň školy, s modernými literárnymi textami vhodnými na prednes a s rôznymi čitateľskými stratégiami. O interaktívne prednášky Ivety Labjakovej prejavilo záujem 18 pedagógov nižšieho stupňa ZŠ z Békešskej Čaby a Sarvaša. Prácu v sekcii 5. – 12. ročník, ktorej účastníci pricestovali z rôznych kútov Maďarska (Békešská Čaba, Čabačúd, Dabaš-Šára, Jašč, Kétšoproň, Kondoroš a Sarvaš), viedla Mária Oňušková.

Na konci školenia odovzdali organizátori účastníkom osvedčenia o absolvovaní metodického kurzu Inovácie v edukačnom procese, ktorý naplnil základný význam kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Poskytol príležitosť konfrontovať názory a vymeniť si skúsenosti, ktoré často ostávajú zatvorené za dverami triedy, a upevnil pocit, že sme dobrými učiteľmi. Lebo „učitelia sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov. Potom, ak im umožnia prejsť, radostne sa uvoľnia a povzbudzujú ich, aby stavali svoje vlastné mosty.“

  

További képek a Képgalériában

Vissza a kezdő oldalra