A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell, innováció(k), az alkalmazott jó gyakorlatok széles körű bemutatása

Szlovák hét

Célkitűzések: A tanulók identitástudatának megerősítése, a szlovák nyelvhasználat szükségességének megerősítése, a tanulók általános műveltségének és érdeklődési körének bővítése, óvodai és iskolai tanulólétszám növelése.

A régiónkban oktatott szlovák nyelv népszerűsítése, a nyelvtanulás fontosságának erősítése. A térségünkben lakó emberek informálása a szlovák nyelvoktatás helyzetéről, lehetőségeiről. A szlovák nyelv, mint a régió egyik kiemelt nemzetiségi nyelvének népszerűsítése, az emberek, tanulók meglévő tudásszintjének gyarapítása.

Tartalma: A különböző programok szervezésével karácsonyi ünnepi hangulatot teremtve szeretnénk feleleveníteni szűkebb lakóhelyünk szlovák népi hagyományait és szokásait.

Résztvevők köre: Az intézmény valamennyi korosztályát –óvodásokat, általános és középiskolásokat, kollégistákat, dolgozókat, valamint a nyugdíjas pedagógusokat és dolgozókat is érinti.

Tevékenység formák: Kiállítás, játszóházak, karácsonyi díszek készítése, mézeskalácssütés az intézmény minden tanulójának részvételével, Télapó délután, Mikulás Kupa asztalitenisz verseny a régió szlovák nyelvet tanító iskoláinak bevonásával, szlovák ételek készítése (brindzás haluska), szakmai előadások (népszokások és hagyományok az alföldi szlovákoknál), Csabai portré-beszélgetés a csabai szlovákság neves képviselőjével, szlovák nyugdíjas pedagógusok találkozója, ünnepi műsor a nemzetiségek napja alkalmából az iskola tanulóinak közreműködésével.

Eredményessége: A 20 éve megrendezésre kerülő rendezvénysorozat közkedvelt tanulóink körében. Nagymértékben hozzájárul a tanulók és családjaik szűkebb környezetének szlovák nyelvi hagyományainak megismeréséhez és ápolásához. Intézményünk a régió iskolái között e tekintetben egyedülálló szerepet tölt be.

Elektronikus intézményi tudástár

Intézményünk az Elektronikus Intézményi Tudástárat (EIT) 2015-ben hozta létre, a hálózatunkról elérhető minden pedagógus (óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégium) számára. Az EIT létrehozásának az volt a célja, hogy a nevelőtestület tagjai számára tegye lehetővé a belső tudásmegosztást. A kollégák a különböző továbbképzéseken megszerzett információkat, anyagokat (PPT-k) így a közösségünk tagjaival is megosztják. Kialakítottuk az EIT szerkezetét a könnyebb keresés kedvéért. Az EIT felületén megjelennek a szaktanárok jó gyakorlatai is: feladatlapok, PPT-k, interaktív táblára készült anyagok, vázlatok, publikációk és előadások.

Az intézmény belső hospitálási rendszere

A nevelőtestület 2015-ben vette át ezt a jó gyakorlatot, és alakította át az intézmény sajátosságainak megfelelően. Közösen megalkottuk a hospitálásokra vonatkozó saját etikai kódexünket és az egységes formátumú hospitálási naplót. A belső hospitálások rendszere összetett intézményünk minden pedagógusát érinti, az óvónők bátran látogathatnak az iskolában és a kollégiumban is, ill. a gimnáziumban tanítók is látogathatják a fejlesztő foglalkozásokat stb. A látogatások a látogatott és látogató által közösen aláírt hospitálási napló leadásával zárul.

A hospitálások tapasztalatait az év végi értekezleteken értékeljük.

A belső hospitálási rendszer célja az egymástól való tanulás, a rendszerben való gondolkodás elősegítése, a pedagógusok egymás közti kommunikációjának fejlesztése.

A hospitálások értékelésekor lehetőség van arra is, hogy feltérképezzük a pedagógusok által alkalmazott módszertani eljárásokat, objektív képet kapjunk a nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlődéséről.

„Ovi – galéria”

Óvodánk egyik hagyománnyá vált programja az „Ovi-galéria.” Megrendezésére negyedévente kerül sor, egy-egy évszak lezárásaként, amelyet az egyes csoportok felváltva szerveznek. Ezen a szülők és gyermekeik számára szervezett programunkon először a rendezvény szervezésért éppen felelős csoport az eltelt időszak magyar és szlovák nyelvű zenei- és irodalmi alkotásaiból összeállított műsorral köszönti az érdeklődőket. A megnyitót követően a paravánokon, a táblákon és a vitrinekben az óvodás gyermekek által – az adott időszakban/évszakban készített rajzokat, festményeket, kézműves alkotásokat tekinthetik meg a résztvevők. Végül a rendezvény legnagyobb idejét kitevő egységben a szülők és gyermekeik közösen élvezhetik az éppen aktuális programot: játszóházat, közös kézműveskedést, táncházat, sportdélutánt, vetélkedőket, nemzetiségi néphagyományok felidézését. A közös élményeknek köszönhetően erősödött a családokkal való kapcsolatunk, lehetővé vált, hogy a szülők nagyobb betekintést nyerhessenek mindennapi munkánkba.

„Po stopách EKO Panky a EKO Paľka” „Öko Panna és Öko Palkó nyomában” 

Óvodai nevelésünk meghatározó eleme a gyermekek környezettudatos magatartásának formálása, amelyet rendszeresen ismétlődő programokhoz kötődően alapozunk meg, majd a mindennapok szokásrendszerébe beépítve erősítünk. Projektünk a „Po stopách EKO Panky a EKO Paľka” „Öko Panna és Öko Palkó nyomában” címet viseli, igazodva a tágabb környezetünkben fellelhető fenntartható fejlődés szellemében szervezett események két kabalafigurájához. Óvodánkban mi is fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan megemlékezzünk a kapcsolódó jeles napokról (Autómentes világnap, Takarítási világnap, Energiatakarékossági világnap, Víz világnapja, Föld napja), és mindazt, amit egy adott évben a környezettudatos magatartásformálás érdekében „tanultunk”, rendszeresen átismételjük, végül egy „Föld-napi fogadalom” keretében rögzítsük. A megfelelő interiorizáció érdekében nagy hangsúlyt helyezünk ezek betartásának következetes ellenőrzésére, mindennapi támogatására: a szelektív hulladékgyűjtés, a takarékos vízhasználat érvényesülésére, a hulladék-hasznosítás jegyében végzett barkácsolásokra, illetve csak azoknak a dolgoknak a felhasználására, amit a természet már „elengedett”. Természetesen itt is jelen van a nemzetiségi létünkből fakadó szlovák nyelv: a közlekedéssel kapcsolatos ismeretek bővítése során; a helyes kézmosás menetének, mondókázással egybekötött játékos elsajátításakor szlovák nyelven; annak megismertetésekor, hogy a tárgyak eszközök miből, milyen anyagból készülnek; az udvartakarításhoz, kinti munkákhoz szükséges eszközök megnevezésékor; Földünkről, a természet kincseiről – különös tekintettel Szlovákia és Magyarország vonatkozásában – való ismeretek szereztetésekor.

A tapasztalásokat megerősítendően szabad időben is számos, a környezettudatos magatartás formálását segítő tevékenységek megvalósítására irányuló lehetőségeket szervezünk, megfelelő motiváció biztosításával.

Egészségnap

Célkitűzések: Egészséges életkezdés és gyermekkor biztosítása, tárgyi környezet egészségesebbé és biztonságosabbá tétele, egészséges táplálkozás alapelveinek elsajátítása, lelki egészségvédelem, személyiségfejlesztés, testmozgás népszerűsítése, mozgáskultúra kialakítása, mozgásszervrendszeri prevenció, családi életre nevelés. A szlovák nyelvi nevelés megjelenítése a különböző tevékenységeken keresztül.

Tartalma: Az egészséges életmóddal kapcsolatos életideálokat és értékeket alakítunk ki komplex kommunikációs tevékenység során. Az intézmény dolgozói egészségtámogató magatartásukkal a tanulói szocializációt segítik elő. Fejlesztjük tanulóink önismeretét, együttműködési készségét, ezáltal hozzájárulunk a reális énkép kialakulásához és a reális értékrenddel való azonosulásuk fokozatos kialakításához.

Az egészségnevelés minden területén a prevenciót tartjuk elsődlegesnek, a diákok életkori sajátosságaihoz igazított, megfelelő megközelítésű és szakmailag korrekt kommunikációval elősegítjük az egészséges, pozitív életvezetést.

Résztvevők köre: Intézményünk óvodásai, tanulói, kollégistái, szülők, hazai és nemzetközi testvérintézmények képviselői, meghívott előadók.

Tevékenység formák: Sporttevékenységek, ügyességi versenyek, salátakészítés, szlovák nyelvű vetélkedők, közös hársfa - ültetés, szlovák nyelvű egészségvédelmi és prevenciós előadások, kiállítások.

Eredményessége: Várhatóan a tervezett programok helyes iránymutatást adnak a tanulóknak a helyes és az egészséges életmódról, a mozgás és az egészséges táplálkozás, a személyi higiéné fontosságáról, valamint a káros szenvedélyek űzésének negatív hatásairól és következményeiről.

A program ellenőrzését és mérését a mindennapok tanulói magatartásában, az étkezési szokások esetleges változásában, a káros szenvedélyek mellőzésében kívánjuk realizálni.

A rendezvény pozitív hatásai az előbbiekben felsorolt témákban pozitív előmenetel egy hosszabb folyamatot igényel. A megvalósult programokról a méréseket osztályfőnöki órák keretében, kérdőívek formájában realizáljuk és a tapasztalatok alapján alakítjuk ki a következő évi egészségnap programját.

Vissza a kezdő oldalra