BÁZOVÁ INŠTITÚCIA ŠKOLSKÉHO ÚRADU

V krátkosti o našej inštitúcii

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe prevádzkuje od 1. júla 2005 Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku.
Ďalej...

Dobré zvyky bázovej inštitúcie:

Slovenský týždeň

Stanovené ciele: posilnenie slovenskej identity, rozšírenie používania slovenského jazyka, posilnenie záujmového okruhu žiakov a ich všeobecnej vzdelanosti, zvyšovanie počtu študentov celej inštitúcie.

Ďalej...

Kontakt:  Edit Pecsenyová

Email:  pecsenya@szlovak-bcs.sulinet.hu

Späť na úvodnú stránku