V krátkosti o našej inštitúcii

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe prevádzkuje od 1. júla 2005 Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Naša inštitúcia poskytuje deťom žijúcim v Békešskej Čabe, príp. v dolnozemskom regióne, vzdelávanie a výchovu v národnostnom jazyku. Najdôležitejším cieľom našej výchovno-vzdelávacej práce je odovzdávanie takých intelektuálnych a ľudských hodnôt žiakom, pomocou ktorých budú schopní budovať svoje osobné šťastie, uskutočňovať túžby a vytvoria si vzťah k slovenskej národnosti, čo poslúži našej slovenskej národnostnej komunite ako celku.

Vyučovanie slovenského jazyka v celej inštitúcii vykonávajú celoštátne uznávaní odborníci, ako aj hosťujúci učitelia zo Slovenska. Pri výchovno-vzdelávacej práci nám pomáhajú logopéd, psychológ a špeciálny pedagóg. V heterogénnych skupinách detí uplatňujeme individuálny metodický prístup tak pre zaostávajúce, ako aj pre nadané deti. Našej práci napomáha aj to, že vývin mnohých žiakov môžeme sledovať  od materskej školy až po maturitu. Takto prebiehajúcu výchovno-vzdelávaciu prácu charakterizuje uskutočňovanie vertikálne komplexnej jednotnej výchovnej koncepcie.

Výsledkom rodinnej atmosféry panujúcej v našej inštitúcii, v ktorej je centrom záujmu dieťa, je dobrá komunikácia vo vzťahoch pedagóg – žiak, pedagóg – rodina.

Spoločne uznávané hodnoty a úzka väzba na inštitúciu odzrkadľujú silný pocit zaviazanosti, keďže veľkú časť pedagogického zboru tvoria bývalí žiaci školy. Našou snahou je nájsť a uplatniť tie najúčinnejšie formy a metódy výchovy a vzdelávania, a to vo sfére verejného, ako aj národnostného školstva. V záujme tohto cieľa neprestajne zdokonaľujeme organizačnú štruktúru našej inštitúcie, jej materiálne vybavenie a kompetencie pedagógov, aby sme v čo najlepšej kvalite dokázali splniť očakávania a výzvy, pred ktoré sme postavení.

Od roku 2005 sa prostredníctvom rôznych finančných súbehov, ako aj s podporou zo zdrojov Európskej únie v celom rozsahu obnovila infraštruktúra našej inštitúcie tak, aby zodpovedala požiadavkám 21. storočia.

Išlo o tieto projekty:

DAOP-4.2.1/C-09-2F-2010-002; „Moderné poslanie národnostnej inštitúcie – obnova obsahu a infraštruktúry békeščabianskej slovenskej školy“ projekt c.

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0047; Rozvoj informatickej infraštruktúry v školách v Békešskej Čabe, Sarvaši a v Novom Meste pod Šiatrom, ktoré sú pod správou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku“.

Pedagogický zbor sa neustále aktívne venuje otázkam rozvoja slovenskej národnostnej výučby v Maďarsku a zúčastnil sa projektu na obnovu a rozvoj učebníc a učebných pomôcok, ktorý bol realizovaný v dvoch etapách:

I. etapa: TÁMOP-3.4.1/A-082-2009-0004; „Rozvoj učebných pomôcok v slovenských dvojjazyčných národnostných školách“; II. etapa: „Rozvoj učebných pomôcok pre slovenské národnostné vzdelávanie a výchovu“.

Naši pedagógovia založili pred 27 rokmi pedagogicko-metodický časopis Slovenčinár, ktorý vychádza dodnes, a vypracovali Program pre nadaných, ktorý pri CSS funguje od roku 2007.

V národnostnej inštitúcii zohráva významnú úlohu zveľaďovanie slovenského jazyka a spoznávanie slovenského kultúrneho, duchovného a hmotného dedičstva. Tu sme sa ako partneri konzorcia zúčastnili programov: TÁMOP-3.2.13-12.-1; „Zveľaďovanie ľudových remesiel v oblasti Kerešov“; TÁMOP-3.2.11/10/1; „Hop sem – hop tam, ľudové tance v školách“.

Za nemenej dôležité považujeme v rámci programu „Meet the Professors“  kvalitný rozvoj znalostí anglického jazyka, informatiky a prírodovedných predmetov.

K účasti na programe „Mentorská sieť 2.0“ – TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 nás motivovalo presvedčenie, že vedie k vytvoreniu obrazu účinne fungujúcej inštitúcie do budúcnosti.

V roku 2016 sme v rámci konzorcia podali spoločnú prihlášku so Spolkom ľudového umenia Békešskej župy do súbehu pod názvom „Zachovanie tradícií ľudových remesiel v údolí Kerešov“ (EFOP-3.3.2-16). Cieľom programu je poskytnúť poznatky o slovenských kultúrnych, duchovných a hmotných hodnotách prostredníctvom rôznych aktivít žiakov základnej školy.

Späť na úvodnú stránku