Zdieľanie výchovno-vzdelávacích inovácií, metodických modelov a široká ukážka využitia vhodných praktických postupov

Slovenský týždeň

Stanovené ciele: posilnenie slovenskej identity, rozšírenie používania slovenského jazyka, posilnenie záujmového okruhu žiakov a ich všeobecnej vzdelanosti, zvyšovanie počtu študentov celej inštitúcie.

Popularizovanie a posilňovanie dôležitosti výučby slovenského jazyka v regióne, informovanie tu žijúcich ľudí o jeho stave a možnostiach, zvyšovanie súčasnej úrovne jeho znalosti.

Obsah: organizovaním rôznych programov vyvolať sviatočnú náladu a oživovať v užšom kruhu slovenské tradície a zvyky.

Účastníci: všetky vekové skupiny inštitúcie od materskej školy cez školu, kolégium, zamestnancov, pedagógov až po bývalých učiteľov – dôchodcov.

Formy činnosti: výstavy, výroba vianočných ozdôb, pečenie medovníkov, tvorivé dielne, vítanie Mikuláša, stolnotenisový turnaj  O pohár Mikuláša s účasťou regionálnych škôl, kde  sa vyučuje slovenský jazyk ako predmet, slovenská kuchyňa – príprava slovenských jedál (bryndzové halušky), odborné prednášky (ľudové zvyky a tradície dolnozemských Slovákov), Čabiansky portrét – rozhovory s významnými predstaviteľmi čabianskych Slovákov, stretnutie slovenských dôchodcov – pedagógov, slávnostný program pri príležitosti dňa národností s aktívnou účasťou našich žiakov.

Úspešnosť: táto séria programov, ktorú organizujeme viac ako 20 rokov, je v kruhu žiakov všeobecne obľúbená. Vo veľkej miere prispieva k spoznávaniu a udržiavaniu slovenskej jazykovej kultúry medzi žiakmi a v užšom rodinnom kruhu. V tomto smere zohráva naša inštitúcia jedinečnú úlohu.

Elektronická databáza inštitúcie

 

Elektronická vedomostná databáza (EVD) vznikla v roku 2015 a je dostupná pre všetkých pedagogických zamestnancov. Dôvodom jej vzniku bolo poskytnúť možnosť podieľať sa na spoločných interných znalostiach. Kolegovia, ktorí boli na rôznych školeniach, sa môžu takto podeliť s ostatnými o získané poznatky. Kvôli ľahšej dostupnosti sme pre EVD vypracovali jednoduchú štruktúru vyhľadávania uložených dát. Na ploche EVD sú k nahliadnutiu všetky dobré a praktické skúsenosti i odporúčania jednotlivých učiteľov odborných predmetov: pracovné listy, testy, ppt projekty, materiály pre prácu s interaktívnou tabuľou, osnovy, publikácie a prednášky.

Systém interných hospitácií

Pedagogický kolektív si tento dobrý spôsob osvojil v r. 2015 a prispôsobil ho vnútorným potrebám školy. Spoločne sme si vytvorili vlastný etický kódex spojený s hospitáciami, ako aj jednotnú formu pre hospitačný denník. Systém interných hospitácií sa dotýka všetkých pedagógov našej spojenej inštitúcie. Učiteľky materskej školy smelo navštevujú vyučovacie hodiny v škole alebo kolégiu, prípadne učitelia gymnázia môžu navštíviť hodiny špeciálneho pedagóga a pod. Vzájomná hospitácia končí zápisom a podpisom oboch zúčastnených strán do hospitačného denníka.

Skúsenosti z hospitácií sú predmetom hodnotenia na záverečnej porade koncom školského roka.

Cieľom interných hospitácií je vzájomné učenie jedného od druhého, napomáhanie mysleniu v záujme celku a rozvoj a vylepšovanie vzájomnej komunikácie medzi členmi pedagogického zboru.  Pri hodnotení hospitácií máme možnosť aj na to, aby sme zmapovali použité metodické postupy jednotlivých pedagógov a získali tak objektívny obraz o stave a rozvoji metodickej kultúry pedagogického zboru.

Galéria v materskej škole

Galéria patrí už medzi dlhoročné, tradičné programy materskej školy. Organizuje sa štvrťročne, v čase keď  sa končí jedno ročné obdobie. Jednotlivé skupiny sa pri jej organizovaní pravidelne striedajú. V programe, ktorý je pripravovaný pre deti a rodičov, vystúpia najprv deti zo skupiny, ktorá je práve poverená jeho organizovaním. Ten býva zostavený v slovenskom aj maďarskom jazyku a hudobné i literárne produkcie sa viažu na dané ročné obdobie. Po tomto úvodnom privítaní si účastníci prezrú vystavené práce detí. Kresby, maľby a ručné práce, ktoré sú spojené s končiacim sa ročným obdobím. Najviac času však strávia účastníci pri spoločnej zábave a aktuálne pripravených programoch, ako sú tvorivé dielne, remeselné, ručné práce, škola tanca, športové súťaže, kvízy, oživenie ľudových tradícií a pod. Vďaka takýmto spoločným zážitkom dochádza k posilňovaniu vzťahov medzi školou a tradíciou, čo umožňuje, aby sa rodičia bližšie oboznámili s našou každodennou prácou.

Po stopách „EKO Panky a EKO Paľka“

Jedným z kľúčových prvkov predškolskej výchovy detí je formovanie vedomého prístupu a správania k svojmu okoliu. Základ takejto výchovy tvoria pravidelne sa opakujúce programy, ktoré sa potom premietajú a posilňujú v systéme každodenného osvojovania správnych návykov. Náš projekt pod názvom „Po stopách EKO Panky a EKO Paľka“ sa viaže k dvom postavičkám, ktoré v duchu udržateľného rozvoja a ochrany životného prtostredia ukazujú, ako sa správať voči nášmu širšiemu prírodnému prostrediu. Považujeme za dôležité, aby sme  si už v materskej škole pravidelne pripomínali s tým spojené významné dni (Svetový deň bez áut, Svetový deň úspory energiou, Svetový deň vody, Deň Zeme a pod.) a všetko to, čo sme sa v priebehu roka v záujme vedomej ochrany prostredia „naučili“, pravidelne opakovali a napokon premietli do konečného pojmu Dňa Zeme. V záujme interiorizácie, tzv. prijatia týchto skúseností do detskej psychiky, a ich dodržiavania kladieme hlavný dôraz na dôslednú kontrolu a na ich každodenné uplatňovanie: na selektívny zber odpadu, na šetrenie vodou, na opätovné vytriedenie a využitie odpadového materiálu, prípadne na využitie iba takých vecí, ktoré príroda už „prepustila“ alebo ich „nepotrebuje“.

Prirodzene, aj tu je prítomná slovenčina, ktorá vyviera z nášho národnostného pôvodu: pri osvojovaní si pojmov z dopravnej výchovy, pri získavaní správnych hygienických návykov, pri pomenovaní predmetov a materiálov, z ktorých sú vytvorené, pri upratovaní alebo prácach na dvore, čo sa často deje aj pomocou veršovačiek v slovenskom jazyku a hravou formou, pri získavaní poznatkov o „pokladoch“ Zeme so zvláštnym zreteľom na Slovensko a Maďarsko.

Takéto činnosti, ktoré vedú k vytváraniu správnych návykov v oblasti ochrany prírodného prostredia a celkového správania sú samozrejme prítomné a plánovito posilňované aj vo voľnom čase, pričom sa v prvom rade snažíme o zabezpečenie motivácie.

Deň zdravia

Stanovené ciele: zabezpečenie zdravého stravovania v zdravom a bezpečnom prostredí, osvojenie zásad správnej životosprávy, rozvoj osobnosti a ochrana duševného zdravia, popularizácia telesného pohybu, rozvoj pohybovej kultúry, protiúrazová prevencia, výchova k rodinnému životu, používanie slovenského jazyka pri rôznych druhoch činnosti.

Obsah: Vytvárame životné ideály v spojitosti so zdravou životosprávou prostredníctvom komplexnej komunikačnej činnosti. Zamestnanci školy svojím pozitívnym príkladom napomáhajú zdravej socializácii žiakov. U žiakov rozvíjame schopnosti kolektívnej spolupráce a sebapoznania, čím prispievame k vytváraniu reálneho obrazu o sebe samom a postupnému stotožňovaniu so systémom reálnych hodnôt.

V celej oblasti zdravotnej výchovy dávame na prvé miesto otázku prevencie, pričom používame odborne vhodné, veku primerané komunikačné prostriedky, napomáhame tým vytváraniu zdravého a pozitívneho prístupu k životu.

Účastníci: Všetky žiacke skupiny, kolegisti, rodičia, domáci aj zahraniční hostia z družobných škôl, pozvaní prednášatelia.

Formy činnosti: Športové súťaže, príprava šalátov, vedomostné súťaže v slovenskom jazyku, vysádzanie stromov – spoločná lipa, prednášky v slovenskom jazyku – prevencia a ochrana zdravia, výstavy.

Úspešnosť: Predpokladáme, že plánované programy nasmerujú žiakov v otázkach zdravej životosprávy, výživy a potreby pohybu tým správnym smerom. Veríme, že vďaka programom pochopia dôležitosť osobnej hygieny, ako aj škodlivé dôsledky rôznych foriem drogovej závislosti (alkohol, drogy, cigarety) alebo návykových činností (gambling).

Kontrolovanie a meranie úspešnosti programu chceme realizovať pozorovaním žiakov v každodennom živote – ako menia svoje zvyky a postoje pri stolovaní, osobnej hygiene, ako odolávajú škodlivým závislostiam a pod.

Pozorovanie pozitívneho vplyvu vyššie menovaných programov a činností je dlhodobá záležitosť. Merania sa robia na triednických hodinách spravidla dotazníkovou formou a na základe získaných údajov a skúseností potom prepracujeme program na nasledujúci rok.

Späť na úvodnú stránku