Oslavovali sme

  25. 09. 2014

22. septembra 2014 sme v kruhu žiakov, členov učiteľského zboru a vysokých predstaviteľov Slovenska a Maďarska oslávili ukončenie rekonštrukcie budovy.

Na slávnosti odzneli prejavy Jána Fuzika, predsedu CSSM, Miklósa Soltésza, štátneho tajomníka EMMI, a Juraja Draxlera, štátneho tajomníka slovenského ministerstva školstva.

V prílohe si môžete prečítať slávnostný prejav riaditeľky našej inštitúcie.

Vážení hostia, milí žiaci a kolegovia!

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe oslavuje v roku 2014  65. výročie svojho založenia. Nepretržitosť slovenskej národnostnej výchovy a výučby počas celej 65-ročnej histórie našej inštitúcie charakterizovala vyváženosť vyznávaných hodnôt a tolerancie .Sme skutočne šťastní, že toto pekné jubileum môžeme osláviť ukončením rekonštrukcie našej inštitúcie. S úprimnou radosťou a hrejivým pocitom pri srdci vítame medzi nami na tejto dvojitej oslave vysokých predstaviteľov Slovenskej republiky – našej materskej krajiny, ako aj reprezentantov dolnozemských Slovákov zo Srbska a Rumunska.

 Dnešný deň je v našom živote skutočne významným, nakoľko sa nám splnil dlhoročný sen. Je to vynikajúci pocit, že tento radostný deň prežívame spoločne s bývalými riaditeľmi tejto výchovno-vzdelávacej inštitúcie a kolegami – dôchodcami. Veď do modernizácie budovy školy sme sa pustili v ich stopách, od nich sme sa naučili zápasiť s ťažkosťami. Oni nás vyzbrojili trpezlivosťou, výdržou a odhodlanosťou. Bývalí riaditelia školy sa vždy snažili o to, aby sa podmienky pre národnostnú výučbu neustále zlepšovali. Dôkazom toho je nadstavba poschodia, vytvorenie odborných učební, jazykového laboratória a postavenie telocvične.

Koncom 90. rokov sa budova školy dostala do takého dezolátneho stavu, že odkladať jej rekonštrukciu už nebolo možné, ale na obnovu takéhoto rozsiahleho komplexu budov však neboli finančné zdroje. Posledné dotácie boli rozdelené a dostať sa ku grantom sme nemali žiadnu šancu. Zastupiteľstvo župného mesta Békešská Čaba uvoľnilo národnostnú normatívu na obnovu a tak z finančnej podpory Úradu pre národné a etnické menšiny, a saposprávy Békešskej župy sme vo viacerých etapách uskutočnili obnovu najpálčivejších záležitostí, medzi ktoré patrili: výmena kotlov, modernizácia celého vykurovacieho systému a výmena okien. Na celkovú obnovu budovy sme naďalej nemali žiadne finančné zdroje k dispozícii. A tak sme boli nútení uskutočňovať rekonštrukciu z „kroka na krok“. Úprimne musím priznať, že vtedajšiu našu odvahu dodnes obdivujem. Veď nebolo možné zistiť, koľko problémov skrýva stará budova, koľko práce si bude ich odstránenie vyžadovať, ako ani to, z akých zdrojov a koľko peňazí sa nám podarí na obnovu získať.

V júli 2005 prevzala právo prevádzky našej inštitúcie Celoštátna slovenská samospráva. Nový prevádzkovateľ si vytýčil za cieľ úplnú rekonštrukciu budovy, uplatňujúc už zabehnutú koncepciu „z kroka na krok“.

Prvá 10 mil. podpora prišla z Úradu pre národné a etnické menšiny. Využili ju deti materskej škôlky a školy, nakoľko sme sa rozhodli, že odstránime staré ihrisko, postavené z nebezpečných  železných konštrukcií, a na jeho mieste vybudujeme z dreva nové, bezpečné a európskym normám vyhovujúce detské ihrisko. Myslím si, že na máj roku 2006 dlho nezabudneme. Vtedy sa naše najmenšie deti prvýkrát s nadšením rozpŕchli po novom detskom ihrisku. V nasledujúcich rokoch sme pripravili množstvo projektov a majúc na zreteli rôznorodé záujmy rozposielali sme ich na príslušné miesta so žiadosťou o podporu. Tak sme v roku 2009 vďaka podpore z maďarského ministerstva školstva získali 60 mil. na modernizáciu v oblasti informatiky a výmenu celého rozvodu elektrickej siete. Zabudovali sa nové moderné elektrické zariadenia, v múroch budovy sa vymenili 50 rokov staré rozvody, triedy, miestnosti a kancelárie dostali nové osvetlenie. Rekonštrukcia, ktorá sa dotkla všetkých miestností sa uskutočnila za plnej prevádzky, etapovite, z poschodia na poschodie.

V roku 2010 sme mohli začať s prácami na obnove vonkajších častí budovy vďaka úspešnému projektu, ktorý maďarské ministerstvo školstva podporilo sumou 60 mil. forintov. Začali sme so zatepľovaním celej budovy, obnovou izolácie plochej strechy, ktorá stále zatekala, a výmenou prístreškov. Táto etapa obnovy prebiehala v daždivých jesenných a zimných mesiacoch za veľmi ťažkých podmienok.

Medzitým sme po neúspešnom pokuse získať peniaze z európskych fondov pripravili pre Úniu nový projekt, berúc si na plecia ťažkosti spojené s takmer ročnou administratívnou prácou. Druhý projekt na získanie dotácie z eurofondov bol už úspešný, a tak sme v rámci operatívneho progamu DAOP – 4.2.1 dostali na rekonštrukciu budovy podporu 106 mil. forintov. Dokončili sme zatepľovanie a vonkajšie obklady budovy, vybudovali sme bezbariérový prístup, nové jazykové laboratórium, miestnosť pre vývojovú pedagogiku, vymenili sme časť vnútorných obkladov, pre internát, školu a škôlku sme nakúpili nový nábytok.

V roku 2012 sme v rámci programu Ministerstva ľudských zdrojov získali od Sekretariátu štátneho tajomníka zodpovedného za styky s národnostnou a civilnou sférou 30  miliónovú podporu na obnovu kuchyne a jej jedálenskej časti. Počas celých rekonštrukčných prác bola táto etapa obnovy jedinou, ktorá sa v celom rozsahu uskutočnila v čase letných prázdnin. Počas nej sa vymenili všetky okná a dvere, kuchynská časť dostala nové obklady a do obslužnej časti boli zabudované moderné kuchynské technologické zariadenia, ktoré nám začali slúžiť od septembra 2012.

V školskom roku 2013/2014 sme v rámci podporného programu Ministerstva ľudských zdrojov získali 85 miliónovú dotáciu na úplné dokončenie rekonštrukcie. Rok 2014 sme začali výmenou vnútorných obkladov na jednotlivých poschodiach. Postupným, priebežným sťahovaním sme menili obklady v internátnych izbách, triedach a na chodbách obidvoch budov. Majúc na zreteli zvýšenie účinnosti a šetrenie energetickými zdrojmi zabudovali sme na strechu slnečné kolektory, ktoré zjemňujú režim  celého vykurovacieho  systému a zabezpečujú ohrev vody. Tieto práce predstavovali poslednú 19. etapu rekonštrukcie.

Po celé obdobie rekonštrukčných prác sme cítili podporu a trpezlivosť v úzkom kruhu zainteresovaných strán, čiže kolegov, rodičov a žiakov. Pri riešení organizačných problémov, ktoré sa z času na čas počas nepretržitých prác zákonite objavili, sme videli, že rodičia aj kolegovia stoja pri nás. Počas neustáleho sťahovania sa sme sa vždy mohli spoľahnúť na nezištnú pomoc našich rodinných príslušníkov, žiakov a ich rodičov. Dnes, keď oslavujeme ukončenie týchto dlhotrvajúcich rekonštrukčných prác, chceme poďakovať všetkým, ktorí nám nejakým spôsobom dopomohli ku krásnej, modernej a estetickej budove. Zato, že sa Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium zaradilo medzi tie najkrajšie a najmodernejšie inštitúcie v Békešskej Čabe, patrí naše poďakovanie v prvom rade:

·         Župnému mestu Békešská Čaba

·         Samospráve Békešskej župy

·         Úradu pre národné a etnické menšiny

·         Národnostnému odboru maďarského ministerstva školstva

·         Národnej agentúre pre rozvoj

·         Sekretariátu štátneho tajomníka ministerstva ľudských zdrojov zodpovedného za styky s národnostnou a civilnou sférou

Veľká vďaka patrí prirodzene aj nášmu prevádzkovateľovi, CSSM, nakoľko bez jej podpory

by sme takúto rozsiahlu rekonštrukciu budovy nedokázali úspešne dokončiť. Svoju vďaku vyjadrujeme predovšetkým predsedovi Celoštátnej slovenskej samosprávy Jánovi Fuzikovi, vedúcemu Úradu CSSM, Ondrejovi Horváthovi, spolupracovníkom Úradu CSSM a advokátskej kancelárii Márton a spoločnosť,  za ich neúnavnú svedomitú prácu.

Osobitne chceme poďakovať Antonovi Paulikovi a Štefanovi Kraslanovi, ktorí našu koncepciu obnovy „z kroka na krok“ po celý čas ostro sledovali, pomáhali nám  a podporovali nás.

Poďakovanie patrí aj podnikateľom, ktorí sa na obnove budovy zúčastnili a odviedli svoju prácu vždy načas a v prvotriednej kvalite.

·         Németh s.r.o – výroba a predaj plastových okien  dverí

·         Polar štúdio s.r.o.

·         Novus Dom s.r.o.

·         Sebestyén a spol. s.r.o.

Na záver, ale v nie v poslednom rade mi dovoľte, aby som vyslovila jedno osobné poďakovanie, ktoré patrí pánovi Imrichovi Darabošovi, ktorý vykonával nad celou rekonštrukciou technický dozor. S pánom Darabošom som spolupracovala od konca 90. rokov  a viem, že naša koncepcia obnovy , ktorá prebiehala skutočne krok za krokom a bola úspešne dokončená, by bez jeho odborných znalostí a profesionálneho prístupu nebola možná. Preto mu aj v mene všetkých tunajších zamestnancov za jeho 15-ročnú prácu z celého srdca ešte raz úprimne ďakujem.

V našej inštitúcii je peknou tradíciou, že pri významných udalostiach zohráva zástava školy – ako symbol našej spolupatričnosti – dôležitú úlohu. Po zmene prevádzkovateľa sme v septembri roku 2005 dostali od Celoštátnej slovenskej samosprávy novú školskú zástavu, ktorá symbolizuje začiatok novej éry v živote našej školy. Zachovali sme tradíciu našich predchodcov a pri významných udalostiach uviažeme na školskú zástavu novú stuhu. Aj týmto aktom chceme vyjadriť, že naša inštitúcia – z pokolenia na pokolenie – kráča za tým istým cieľom, ktorým je udržiavanie, obohatenie a pozdvihnutie života Slovákov v Maďarsku.

Požiadam teraz pána predsedu CSSM  Jána Fuzika, aby v tento radostný a pre našu inštitúciu tak významný deň uviazal na školskú zástavu na pamiatku dokončenia obnovy školy túto stuhu.

Tento sviatočný deň napĺňa radosťou aj našich žiakov, ktorí tu trávia svoje všedné dni, prosím, príjmite s láskou ich program pod názvom Dialóg minulosti s budúcnosťou, ktorý si pre vás pripravili.

Ďakujem za pozornosť!

Obrázky v Galérii

Späť na úvodnú stránku