Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Autor: Ján Pitoňák 09. 05. 2016

V 24. ročníku celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátnym pedagogickým ústavom, SPN – Mladé letá, Maticou slovenskou, Vydavateľstvom Matice slovenskej, Spolkom slovenských spisovateľov, Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí získal čestné uznanie za prácu Stará mama a ja žiak 10. triedy nášho gymnázia Bence Püski. Ako odmenu získal 4-dňový poznávací pobyt na Slovensku v dňoch 6. – 9. júna 2016, na konci ktorého si čestné uznanie osobne prevezme.

Blahoželáme a želáme príjemný pobyt na Slovensku!

Späť na úvodnú stránku